Vermits een wijziging van de verblijfsregeling enkel invloed heeft op de kosten rechtstreeks verbonden met het verblijf, moet enkel dat deel van de alimentatie worden aangepast. Maar welke kosten hebben te maken met het verblijf, welk bedrag voor welke kost, en finaal: hoe het aandeel van elke ouder in de verblijfskosten berekenen?

Hopelijk is bij de berekening van het bedrag aan onderhoudsbijdrage, initieel bij scheiding, het aandeel bepaald van de verblijfsgebonden en de niet-verblijfsgebonden kosten. In dat geval is het eenvoudig om een herberekening van de verblijfsgebonden kosten uit te voeren.
Als initieel het aandeel verblijfskosten in het globaal bedrag onderhoudsgeld, niet of niet duidelijk werd bepaald, wordt de oefening overnieuw gedaan en wordt de onderhoudsbijdrage herberekend door NEO Bemiddeling, in nauwe samenspraak met de ouders.
NEO helpt, begeleidt, ondersteunt, berekent; opdat de partners dan goed gedocumenteerd en met kennis van zaken beslissen.
Later is er dan ook geen natrappen of gaat geen van de partners zich gepakt of bedrogen voelen.
Dus een eerlijke berekening, die rekening houdt met alle elementen die de ouders zelf belangrijk vinden. Cindy en Eric van NEO Bemiddeling zijn er om de ouders bij te staan en te helpen om door het (financiële) bos de bomen (kostenelementen) te zien.

Wat zijn verblijfsgebonden kosten?

Bij NEO Bemiddeling wordt dus samen met het koppel in scheiding of met het koppel dat een nieuw bedrag aan alimentatie wil bepalen, gekeken naar die kosten die zij zelf relevant achten. Dus met de kosten die rechtstreeks te maken hebben met het verblijf van de kinderen bij de ene en de andere ouder. Want daar gaat het hem in dit artikel over: welke impact heeft een wijziging van de verblijfsregeling op het bedrag aan alimentatie?

Hierna enkele voorbeelden van kostenelementen die koppels al dan niet weerhouden als verbonden met het verblijf van de kinderen. Belangrijk is dat het enkel gaat om de meerkost omdat er nu eenmaal kinderen zijn.
Voorbeelden van verblijfsgebonden kosten: kost van wonen, energie en nutsvoorzieningen, voeding en drank, verzorging, was en strijk. Het staat koppels vrij om te snoeien in deze opsomming of om dit uit te breiden, hetgeen sommige koppels dan ook doen.

Hoe wordt bedrag van de verblijfsgebonden kosten berekend?

Vervolgens wordt aan elke weerhouden kost een bedrag gekoppeld. Een zeer beperkt aantal ouders kan aan de respectieve kostenelementen een realistisch bedrag toekennen. Ze beschikken over een huishoudbudget en volgen het budget ook op en kunnen dus reële bedragen achterhalen.
Als de ouders geen idee hebben over de omvang van de kosten per kostenelement, wordt er door NEO een indicatief bedrag ‘voorgesteld’. Niet te nemen of te laten, het gaat immers over gemiddelde waarden die worden geput uit statistische cijfers van het NIS (Nationaal Instituut van de Statistiek) en de Gezinsbond.
Oppassen met statistieken, is de boodschap. De ervaring van de NEO Bemiddelaars leert dat ouders doorgaans geen bedrag kunnen plaatsen tegenover bvb het maandelijks bedrag voor voeding en drank, specifiek en alleen voor de kinderen. Maar als het statistisch cijfer op tafel komt, dan is het bedrag voor de ene ouder te hoog en voor de andere te laag. Maar, vóór de statistische cijfers op tafel komen, hebben ze geen idee over het bedrag. Is dat erg? Neen. Het is door de samenspraak en de bemiddeling, dat ouders finaal wel tot een vergelijk komen.

Hoe worden verblijfsgebonden kosten tussen partners verdeeld?

Eens het totale bedrag aan verblijfsgebonden kosten zo goed mogelijk bepaald, wordt het aandeel van de ene en de andere partner berekend. Hierbij wordt enerzijds rekening gehouden met de verblijfsregeling: is het een gelijkmatige of ongelijkmatige huisvesting. Anderzijds is er ook het globale inkomen van vader en moeder dat een rol speelt. Tenminste als de ouders de wet van 19 maart 2010 volgen dat voorziet in een draagkracht verhouding en een evenredige bijdrage van elke ouder in de globale kosten. Sommige ouders opteren echter voor een 50-50-verdeling of stellen het kindergeld daartegenover. In een bemiddeling is dit alles bespreekbaar en komen partners samen  tot 'hun' oplossing.

Een misvatting is dat als er verblijfsco-ouderschap is, er sowieso geen financiële bijdrage door de andere ouder dient geleverd. Er mag dan wel een gelijkmatig verblijf zijn maar de financiële mogelijkheden kunnen verschillend zijn. Dat is ook wat de wet voorziet: elke ouder draagt met alle middelen bij in de totale kost van de kinderen. Dit gaat dus ook op voor de verblijfsgebonden kosten.

Belangrijk is dat ouders weten hoe het bedrag aan onderhoudsbijdrage wordt bepaald en dat niet zomaar een bedrag wordt genoemd omdat gene of andere vriendin of vriend een bedrag x krijgt of betaalt.

Het weze duidelijk dat het berekenen van onderhoudsbijdragen voor kinderen een belangrijk onderdeel is van een kostenregeling. Een goede begeleiding door een ervaren bemiddelaar, vertrouwd met diverse berekeningstools, is dan ook een pluspunt voor de ouders die op NEO beroep doen.

In het geheel van een kostenregeling zijn er immers ook nog verschillende andere factoren in de finale regeling; bij voorbeeld: fiscaal co-ouderschap of niet, domicilie, kindekening of niet, bestemming kindergeld, leeftijdsverhoging of niet, wijziging- en herziening-clausulues,…
Een ander recent artikel geeft inzicht in het geheel van de bepaling van het bedrag aan onderhoudsbijdragen voor de kinderen

NEO Bemiddeling ontzorgt jullie. 

Duidelijke afspraken voorkomen latere discussies; dat wil toch iedereen?!

Blijf daarom niet met vragen zitten, maar maak dus nu een afspraak.

Keuze uit 2 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

  •          via telefoon 03 535 30 01 of
  •          via het contactformulier

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Ouderschapsbemiddeling
Tags: 
Alimentatie, Onderhoudsgeld, Verblijfsregeling, Wijzigen verblijfsregeling, scheiden, scheiding
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen