“Ik betaal al 7 jaar een alimentatie op de kindrekening, voor mijn dochter. De communicatie is nagenoeg onbestaande. Mijn vragen of zij nu al afgestudeerd is of niet, of zij al of niet al een inkomen heeft; ze worden niet beantwoord. Niet door mijn ex en ook mijn dochter reageert niet. Wat kan ik doen?”

Vooreerst is het jammer dat er geen communicatie meer is, en in dit geval de vader om welke reden dan ook, verstoken blijft van enige informatie die redelijkerwijs toch dient verstrekt.
Maar wat kan deze ouder doen? Kan hij wel iets doen? En wat zijn de mogelijke gevolgen als hij gewoonweg zou stoppen met het betalen van zijn maandelijkse bijdrage op de kindrekening? Stel dat hij  alimentatie zou betaald hebben maar zijn dochter werkt al, wat betekent dat dan fiscaal voor de vader?
Antwoorden die soms wat technisch zijn, maar we doen een poging om ze toe te lichten op een vulgariserende wijze en dus verstaanbaar voor iedereen.

Alimentatie: voor de volledigheid verwijzen we naar enkele wetsartikels.

Art. 203 BW, wet van 19 maart 2010, stelt duidelijk dat de ouders in verhouding en in evenredigheid met al hun middelen (dus niet alleen rekening houdend met het beroepsinkomen!) ertoe gehouden zijn om alle kosten van hun kinderen te dekken.
De wetgever omschrijft ‘alle’ kosten als deze verbonden met de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing.
De onderhoudsbijdrage (alimentatie) dient minimaal betaald tot de opleiding is beëindigd. In de rand van deze laatste bemerking: een eerder blogartikel gaat dieper in op tot wanneer er alimentatie dient betaald, ongeacht het meerderjarig worden van het kind.

Vraag is of de verplichting tot onderhoud van de kinderen ‘onvoorwaardelijk’ is. Maw zijn de ouders ongeacht de omstandigheden ertoe gehouden om de kosten van de kinderen te dekken? En ios dat ook het geval als het gedrag van het kind te wensen over laat en onwaardig is, of als de kinderen weigeren naar de (betalende) ouder te komen?
Het antwoord is duidelijk en niet mis te verstaan: het inroepen van ‘onwaardigheid’ wordt door de rechtspraak niet aanvaard. De reden is dat de onderhoudsplicht van ouders ten opzichte van hun kinderen van openbare orde is en onafhankelijk is van het al of niet onwaardig gedrag van het kind.

Wat kan de betalende ouder doen? Kan hij wel iets doen?

Ja die kan wel degelijk iets doen. Hij zou het navolgende kunnen doen:

  • Een aangetekende brief en een brief met de gewone post en een mail zenden, naar zijn ex-partner en dochter met duidelijke vragen over het al of niet afgestudeerd zijn of als het kind al werkt. In zijn schrijvens vraagt hij naar een schriftelijk antwoord voor een bepaalde datum.
  • Als er geen antwoord komt binnen de gestelde periode, zendt hij opnieuw een aangetekend schrijven met een herinnering en de melding dat als hij ultiem voor een bepaalde datum geen algeheel en eenduidig antwoord ontvangt, hij verdere stappen zal ondernemen.
  • Er komt nog steeds geen antwoord. De ouder wendt zich tot een advocaat. De advocaat zendt een brief naar de dochter en de ex-partner, in de bewoordingen een raadsman duidelijk.
  • Indien dan nog geen reactie wordt de zaak aanhangig gemaakt bij de rechtbank. De rechter zal oordelen, ook rekening houdend met het niet beantwoorden van de diverse brieven van de betalende ouder en de advocaat.

Wat zijn de mogelijke gevolgen als die ouder gewoonweg zou stoppen met het betalen van de maandelijkse onderhoudsbijdrage op de kindrekening?

De ex-partner kan/zal het nodige doen om aan te tonen dat in dit geval de vader in gebreke blijft en niet de onderhoudsverplichting nakomt.
De tegenpartij zal echter de vader maar in gebreke stellen als daar een grond voor ons. Maw als er geen redenen meer zijn om betaling te vorderen omdat bvb het kind inmiddels werkt of een vervangingsinkomen heeft, zal er geen vordering worden ingesteld.

Stel dat er  alimentatie zou betaald zijn maar het kind werkt al, wat betekent dat dan fiscaal voor die ouder?

Afhankelijk van hoe wat in de EOT-overeenkomst, de ouderschapsovereenkomst of het vonnis is bepaald, vervalt op een zeker ogenblik de onderhoudsverplichting. Vanaf die voorwaarde vervuld is het kind maw niet meer behoeftig. De fiscus zal een oordeel vellen op basis van de belastingaangifte van het kind. De ouder die de onderhoudsbijdrage in mindering heeft gebracht van het belastbaar inkomen, loopt het risico dat de aftrek wordt verworpen omdat er geen grond van behoeftigheid van het kind meer is. In dit geval betaalt die ouder tweemaal het gelag: hij betaalde ten onrechte alimentatie en misloopt ook nog eens de fiscale aftrekbaarheid van de alimentatie.

Belang van goede omschrijvingen in de scheidingsregeling en ouderschapsplan

Tijdens de bemiddeling kunnen ouders specifieke clausules voorzien die duidelijkheid scheppen over tot wat ze zich tov elkaar verplichten, zeker inzake wederzijdse informatieverstrekking en de gevolgen als de engagementen niet worden nagekomen.

Voorkom narigheid achteraf en zorg voor een degelijke overeenkomst.

Een goede begeleiding is geen overbodige luxe.

MAAK EEN AFSPRAAK.

Neem contact op met NEO Bemiddeling,

- ofwel via telefoon 03 535 30 01

- of via het contactformulier.

Keuze uit 2 mogelijkheden, nu alleen nog de stap zetten!

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
Kinderen, scheiding, scheiden, gescheiden, echtscheiding, Alimentatie, Onbetaalde alimentatie, Regeling
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen