Het hoeft geen betoog dat een echtscheiding complexe gevolgen kan hebben voor de eigen onderneming van uzelf of van uzelf en uw partner. Niet enkel kan de continuïteit van de onderneming in het gedrang komen als u uw ex-partner moet ‘uitkopen’, in sommige gevallen kan een echtscheiding zelfs het einde van de onderneming betekenen als de ex-partners niet tot een vergelijk komen. Een bemiddelde overeenkomst biedt dan ook de beste waarborgen; ex-partners komen dan tot een vergelijk waarbij een eerlijke verdeling voorop staat maar er ook oog is voor een verdere toekomst van het bedrijf.

Er zijn dan ook enkele essentiële zaken te regelen waarbij een bestaand huwelijkscontract een bepalende rol kan spelen. Echter het komt voor dat in een bemiddeling partners niet (al) de bepalingen in het huwelijkscontract volgen omdat er andere (gemeenschappelijke) belangen een rol spelen. Maar zeker is dat er uitsluitsel moet zijn over onder meer:

  • Valt de onderneming al of niet onder het te verdelen vermogen?
  • Zo ja, wordt er bedongen dat de ‘waarde’ van de onderneming dient bepaald?
  • Kan de onderneming worden voortgezet als er een (scheidings-)hypotheek op komt te rusten?
  • Blijven de ex-partners ook zakenpartners, zo ja welke concrete afspraken dienen er gemaakt?
  • Stel dat de onderneming in de gemeenschap valt, wat gebeurt er met de opgebouwde bedrijfsleidersverzekering, met het VAPZ, met andere pensioenopbouw-verzekeringen?
  • Is er een verschil bij een eenmanszaak of een vennootschap?

Eenmanszaak en scheiding

Als het een eenmanszaak betreft is het zo goed als zeker dat de ondernemer de zaak verder wil runnen, alhoewel deze het soms voor bekeken houdt omdat de andere partner niet meer in de zaak actief is/wil zijn. Maar wat als er gemeenschap van goederen is? Welke waardering? Of is er een verdeling op basis van eerdere afspraken? Of wordt er verrekend?

Dikwijls is het verder blijven bestaan van de zaak cruciaal omdat er andere gevolgen aan vast zitten, bvb impact voor de onderhoudsbijdragen voor de kinderen, eventueel (tijdelijk) persoonlijk onderhoudsgeld voor de partner die niet meer in de zaak actief is/kan zijn/wil zijn.

Wat als er een investeringskrediet is? Penibel kan het zijn als het krediet gekoppeld is aan de gezinswoning of een onroerend bezit van uzelf of van de ex-partner.

Maar uitkopen is sowieso geen evidente zaak, immers dit kan de continuïteit van de onderneming in het gedrang brengen als er onvoldoende geld beschikbaar is. En hoe wordt er afgerekend: vanuit de vennootschap of vanuit het privévermogen (als dat er al is). Daarom zijn er soms creatieve oplossingen nodig zoals bvb onlangs toen een koppel besliste dat de ex-partner haar belang in het bedrijf behield met enkele bijkomende concrete beheersafspraken. Het komt ook voor dat er een verrekening gebeurd, bvb de waarde van de uitkoop wordt verrekend met de opleg van het toebedeelde onroerend goed.

Kortom er is geen eenduidige werkwijze maar er wordt gewerkt naar een ‘op maat oplossing’.

En wat bij een vennootschap?

De vennootschapsvorm  en de aard van het aandeelhouderschap zijn onder meer medebepalend hoe de ex-partner wordt vergoed als deze uit de vennootschap treedt. Gaat het om een verdeling of om een verrekening? Maar ook is er gemeenschap van goederen of niet? Bestond de onderneming al vóór het huwelijk en is de andere partner na het huwelijk mee ingestapt: hoe moet dat dan? Zijn er nog andere zakelijke partners bij betrokken?

Een waardering van de onderneming dringt zich vaak op en dan is natuurlijk de vraag ‘hoeveel is de onderneming waard’? Hierover is veel discussie mogelijk, er zijn immers diverse manieren om een onderneming te waarderen. Als bemiddelaar doe ik dergelijke waarderingen niet meer; het risico is immers dat ik hierdoor mijn onafhankelijkheid verlies en niet meer als onpartijdig wordt gezien. Het is dus zaak om een derde expert aan te stellen, vaak een ander persoon dan de accountant die de dagelijkse boekhouding voert; en dit omdat één van de twee partners een onafhankelijke analyse en waardering wil.

De bemiddelaar heeft zijn specifieke rol, net als de financieel expert die wordt geraadpleegd door het scheidend koppel. Het is echter een meerwaarde als de bemiddelaar vertrouwd is met het ‘jargon’ dat wordt gebruikt en ‘mee is’ met de techniciteiten van een waardering. Een voordeel is het als ex-partners het voortbestaan van de onderneming als een gemeenschappelijk belang zien, en samen de best mogelijke oplossing nastreven. De bemiddelaar heeft een essentiële rol te vervullen en is een meerwaarde in het overleg.

Echtscheiding
Tags: 
Scheiden?, Handelszaken, Onderneming, Waarderingsregels
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen