Met een scheiding van tafel en bed vervalt de plicht tot samen wonen en de goederen en schulden worden gescheiden. Het is net als met een EOT, maar toch zijn er enkele belangrijke verschillen en gevolgen.

Scheiden van tafel en bed: een optie?

Deze vorm van scheiding wordt dikwijls gebruikt om aan te geven dat er een feitelijke scheiding is. Op zich is er weinig verschil tussen een wettelijke scheiding en een scheiding van tafel en bed, maar in het laatste geval wordt het huwelijk niet ontbonden. De wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten worden wel afgezwakt.

Maar waarom opteren sommige koppels voor een scheiding van tafel en bed? Vaak is het een oplossing voor koppels die het onverbrekelijk karakter van een kerkelijk huwelijk willen eerbiedigen, of om principiële of praktische redenen niet uit de echt willen scheiden. Ze scheiden enkel van tafel en bed. Letterlijk.

Welke procedure bij scheiding van tafel en bed

NEO Bemiddeling begeleidt het koppel bij de opmaak van de scheidingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt samen met een verzoekschrift bij de rechtbank ingeleid, net als bij een EOT.

De scheidingsregeling is allesomvattend, net als voor een echtscheiding onderlinge toestemming – EOT. Dus er dient een overeenkomst te zijn over alle elementen; zie deze link voor een overzicht van wat geregeld moet worden.

Wat zijn de gevolgen?

Het huwelijksstelsel wijzigt want men gaat over naar een stelsel van scheiding van goederen, zonder tussenkomst van een notaris want een huwelijkscontract is niet (meer) nodig. Dit heeft een aantal ingrijpende gevolgen. Zo zal elke partner een eigen vermogen opbouwen, eigen spaargeld hebben, de eigen inkomsten voor zich hebben, zelf in eigen naam schulden kunnen aangaan en niet mee-verantwoordelijk zijn voor (nieuwe) schulden van de ex-partner. Er is dus na de formele scheiding van tafel en bed geen sprake meer van gemeenschappelijk bezit, behoudens dan als partners zouden besloten hebben om de woning in onverdeeldheid te houden. Enkel voor schulden door hen beiden gezamenlijk aangegaan tijdens het huwelijk blijven ze elk hoofdelijk aansprakelijk.

Merkwaardig is dat één van de vier huwelijkse plichten behouden blijft, namelijk getrouwheidsplicht. Op zich dan weer niet verwonderlijk omdat het koppel gehuwd blijft. Gevolg is natuurlijk dat het niet mogelijk is om met een nieuwe partner wettelijk te gaan samen wonen en uiteraard kan huwen ook niet.

Wat met alimentatie?

Zoals in een EOT dient ook een formele regeling te bestaan voor wat alimentatie betreft, dus voor onderhoudsbijdragen voor de kinderen en eventueel een onderhoudsuitkering voor een partner.

Kan ik nog erven?

Neen, van zodra de scheiding van tafel en bed een feit is, is er geen sprake meer van wederzijds erfrecht.
Partners kunnen desgevallend alsnog wel elkaar begunstigen middels wederkerige testamenten. Weet echter dat dergelijke testamenten eenzijdig kunnen worden herroepen en dat er bij erfenis successierechten verschuldigd zijn.

Wat als het koppel later dan toch wettelijk wil scheiden?

Dan beginnen we van vooraf aan… Immers een scheiding van tafel en bed kan niet zomaar worden omgezet in een wettelijke echtscheiding. Een procedure EOT dient gevolgd met dus een nieuwe scheidingsregeling. Uiteraard kunnen sommige overeengekomen zaken behouden blijven, maar dat is niet zeker. Maar één partner kan ook eenzijdig de echtscheiding vragen voor de rechtbank.

NEO Bemiddeling ontzorgt koppels

Neem contact met NEO Bemiddeling, dat kan:

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
scheiden, scheiding, echtscheiding, Alimentatie, EOT
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen