Davo betaalt voorschotten op onderhoudsgeld en vordert het onderhoudsgeld in.  Immers het kan duidelijk beschreven zijn in een overeenkomst of in een vonnis, maar wat kan je doen als je ex-partner de alimentatie niet betaalt?

Belangrijk is dat je eerst in gesprek gaat met je ex-partner. Als dat niet lukt of je geraakt er samen niet uit, haal er dan een bemiddelaar bij. Hij kan jullie gidsen in de communicatie om samen tot resultaat te komen.

Maar als deze zachte manier ook niet tot het verhoopte resultaat leidt, dan is er een andere en meer harde aanpak.
Je kan een deurwaarder sturen, je kan loonbeslag doen uitv oeren (tenminste als dat voorzien in de overeenkomst of vonnis), je kan een procedure starten of je kan DAVO contacteren. DAVO wil ik met dit artikel meer onder de aandacht brengen.

DAVO is de Dienst voor alimentatievorderingen die bij de Federale Overheidsdienst Financiën werd opgericht door de wet van 21 februari 2003 als een dienstverlening voor de burgers. Davo betaalt voorschotten op onderhoudsgeld en vordert het onderhoudsgeld in.  

Aan de basis van de oprichting van de DAVO lagen twee doelstellingen, namelijk hulp bieden bij de uitvoering van gerechtelijke beslissingen (invorderen van onderhoudsgeld) en armoedebestrijding (betalen van voorschotten op onderhoudsgeld).

Wat doet DAVO?

De DAVO neemt de innings- en invorderingshandelingen op zich, schiet de invorderingskosten voor zodat de onderhoudsgerechtigde ze niet eerst moet betalen en kan zelfs de administratieve en juridische formaliteiten op zich nemen indien de onderhoudsplichtige zich in een procedure van collectieve schuldenregeling bevindt. En wanneer de onderhoudsgerechtigde aan bepaalde voorwaarden voldoet, betaalt de DAVO voorschotten op het onderhoudsgeld voor de kinderen.

Als het gaat over onderhoudsgeld voor kinderen

Volgens de wet zijn vader en moeder verplicht om, in verhouding tot hun middelen, te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de opvoeding en de opleiding van hun kinderen. Indien de opleiding nog niet beëindigd is, kan die verplichting blijven voortduren tot na de meerderjarigheid van het kind.
Indien u beslist om niet meer samen te leven, zal u als ouder een financiële regeling moeten vinden om verder te kunnen instaan voor het onderhoud, de opvoeding en de opleiding van uw kinderen.

Als het gaat over onderhoudsgeld voor de (ex)partner

Soms wordt persoonlijk onderhoudsgeld voor de partner afgesproken.

Voorwaarden om recht te hebben op een tegemoetkoming van DAVO

In het geval dat uw ex-echtgenoot of partner weigert te betalen, kan de DAVO u helpen. Dat kan door hulp te verlenen bij het invorderen van het onderhoudsgeld en de achterstallen of door voorschotten op het onderhoudsgeld voor de kinderen te betalen.
Om recht te hebben op de tegemoetkoming van de DAVO bij de invordering van het onderhoudsgeld, moeten drie voorwaarden vervuld zijn :

 • u moet uw woonplaats in België hebben;
 • het onderhoudsgeld werd tweemaal niet of niet volledig betaald in een periode van twaalf maanden voor de aanvraag;
 • Het onderhoudsgeld werd vastgesteld in een uitvoerbare gerechtelijke beslissing (via bemiddeling een door de rechtbank bekrachtigde regelingsovereenkomst) of in een notariële akte.

Voorwaarden om recht te hebben op voorschotten betaald door DAVO

Om voorschotten op onderhoudsgeld te krijgen, moeten vier voorwaarden vervuld zijn :

 • u moet uw woonplaats in België hebben;
 • het onderhoudsgeld werd tweemaal niet of niet volledig betaald in een periode van twaalf maanden voor de aanvraag;
 • het onderhoudsgeld werd vastgesteld in een uitvoerbare gerechtelijke beslissing (via bemiddeling een door de rechtbank bekrachtigde regelingsovereenkomst) of in een authentieke akte;
 • sinds 2 juli 2020 is het verkrijgen van voorschotten niet meer gekoppeld aan een inkomensplafond.

Bedrag van het voorschot

Het bedrag van het voorschot is gelijk aan het onderhoudsgeld dat werd vastgesteld in de EOT overeenkomst bekrachtigd door een gerechtelijke beslissing of in de notariële akte, met een maximum van 175 euro per maand en per kind.

 • Wat indien de schuldenaar gedeeltelijk betaalt ?
  In dat geval wordt de gedeeltelijke betaling in mindering gebracht van het bedrag van het voorschot.
 • Voor hoelang worden de voorschotten toegekend ?
  De voorschotten worden toegekend voor een periode van 6 maanden. Die periode is hernieuwbaar voor zover nog steeds aan de voorwaarden is voldaan en meer in het bijzonder wat betreft het bedrag van de bestaansmiddelen.

Attentie

 • de voorschotten worden enkel toegekend voor de kinderen.
 • in geen enkel geval worden voorschotten op achterstallen uitbetaald.
 • u moet aan de DAVO elk nieuw gegeven mededelen dat een invloed kan hebben op het bedrag van de voorschotten, van het onderhoudsgeld of op de inning en invordering van deze sommen.
 • buitengewone kosten worden betaald voor zover ze geïndividualiseerd worden in een welbepaalde periode

Tussenkomst in de werkingskosten van DAVO

Voor alle dossiers ingediend nà 01-01-2015 betaalt enkel de onderhoudsplichtige een bijdrage, gelijk aan 13%.

Voor alle dossiers ingeleid vóór 01-01-2015 moeten zowel de onderhoudsgerechtigde als de onderhoudsplichtige bijdragen in de werkingskosten van de DAVO:
Ten laste van de onderhoudsgerechtigde : 5 % van het bedrag dat de DAVO bij de onderhoudsplichtige kan invorderen. Dit wil zeggen dat de onderhoudsgerechtigde van de bedragen die de DAVO eerst heeft ingevorderd 5 % minder krijgt doorgestort.
Indien de onderhoudsgerechtigde een voorschot heeft gekregen, is daarop geen bijdrage van 5 % verschuldigd.
Ten laste van de onderhoudsplichtige : 10 % van het bedrag van de in te vorderen hoofdsom (maandelijks onderhoudsgeld, achterstallen inbegrepen, en eventueel het bedrag van de buitengewone kosten).

Wenst u meer info over DAVO?

Een uitgebreide duidelijke brochure kan worden besteld :

 • schriftelijk (online link doet het niet)
  Federale Overheidsdienst Financiën
  Dienst Communicatie
  North Galaxy
  Koning Albert II laan 33 bus 70
  1030 Brussel

Voor alle inlichtingen :

 • je kan terecht op één van de regionale centers, zie deze link 
 • algemene website van DAVO, zie deze link 
 • bel het gratis nummer 0800 12302

Voor een goed opgestelde ouderschapsovereenkomst via NEO Bemiddeling

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak. Keuze uit 2 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

 •          via telefoon 03 535 30 01 of
 •          via het contactformulier

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
Onbetaalde alimentatie, DAVO, Alimentatie, Onderhoudsgeld
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen