Het belang van het samen akkoord zijn over de wijze waarop alle kosten van de kinderen worden betaald, is groot. Het als scheidende partner samen eens worden, kan via bemiddeling.

Immers als de relatie eindigt en vader en moeder beslissen tot een scheiding, dienen concrete afspraken gemaakt over welke kosten maandelijks worden gedekt door de onderhoudsbijdrage van vader en moeder, welke kosten apart worden afgerekend. Maar zelfs na het maken van afspraken kan het zijn dat die afspraken niet worden nageleefd. Hoe goede afspraken maken en wat doen als ze niet worden nageleefd? Hierover handelt dit blogartikel.

“Daar betaal ik al voor” - “In die kosten komt hij/zij niet tussen en ik draai er dus alleen voor op”

Vanuit onze NEO praktijk als erkende bemiddelaars komen we vaak in contact met gescheiden ouders die de initiële afspraken willen herzien omdat ze niet meer voldoen omdat er bvb nieuwe elementen zijn die nopen tot een nieuwe overeenkomst. Maar vaak is het ook zo dat de initiële afspraken die scheidende ouders maakten in scheidingsregelingen, in notariële akten of opgelegde vonnissen, niet/onvoldoende doordacht zijn.
Er werd een bedrag bepaald los van voor welke kosten de alimentatie dient, de te dekken kosten werden dus niet of onvoldoende onderbouwd, algemene weinig zeggende omschrijvingen werden gebruikt die steeds aanleiding geven tot discussie.
Concreet voorbeeld: wat zijn kosten voor levensonderhoud? Wat zijn kosten voor ontplooiing? Wat zijn kosten voor opvoeding? Als deze wettelijke termen niet worden gespecifieerd mag je er van op aan dat het gebruik ervan in scheidingsregelingen steevast leidt tot discussies en oeverloos gepalaber hetgeen de relatie tussen gescheiden ouders extra verzuurt.
De uitspraken: “Daar betaal ik al voor” en “In die kosten komt hij/zij niet tussen en ik draai er dus alleen voor op”; horen we dus regelmatig als ouders bij ons op consultatie komen.

Alimentatie: voor het bepalen van een bedrag is volledige en correcte  informatie essentieel

Goede informatie op maat van het scheidend koppel is nodig opdat goede beslissingen kunnen genomen worden.
Het hoeft dan ook geen betoog dat het zeer belangrijk is dat scheidende ouders die een regeling willen maken of ouders die een bestaande regeling willen herzien,

-         een duidelijke uitleg krijgen over de soorten kosten: verblijfsgebonden, verblijfsoverstijgende en buitengewone kosten;

-         hoe een bedrag aan onderhoudsgeld kan worden berekend (wij maken voor jullie de nodige berekeningen zodat een objectief resultaat kan worden voorgelegd als basis voor gesprek);

-         welke kosten maandelijks worden gedekt en welke wanneer en hoe apart worden afgerekend;

-         welke afspraken nodig zijn over de fiscale aspecten (NEO Bemiddeling berekent de verschillende mogelijkheden zodat jullie met kennis van zaken kunnen kiezen); 

-         welke bestemming het kindergeld krijgt;

-         of er ja dan neen gebruik wordt gemaakt van een kindrekening;

-         welke rol de verblijfsregeling speelt;

-         hoe de financiële draagkracht van vader en moeder wordt bepaald;

-         wat de wet zegt over de objectivering van het onderhoudsgeld;

-         welke wijzigingsclausules bepaald zijn voor eventuele latere herzieningen.

Duidelijke afspraken = duurzame naleving

Afspraken maken is één, maar afspraken naleven is twee. De ervaring leert dat bijkomend de navolgende elementen belangrijk zijn in de bepaling van de inhoud en de hoogte van de bijdrage van elke ouder:

-         duidelijk inzicht in de ganse materie onderhoudsgeld: wat is alimentatie, voor wat dient het onderhoudsgeld, hoe afrekenen, welke inkomsten van vader en moeder als basis nemen;

-         het akkoord zijn met de principes die beide ouders stellen uitgaande van de zorg voor de kinderen en de nieuwe (financiële) situatie van beiden.

Goed gemaakte regelingen worden ook beter nageleefd en komen de duurzaamheid van het akkoord ten goede.

Alimentatie en bestaande misvattingen onder invloed van de ‘achterban’

Het is dan ook merkwaardig vast te stellen dat er nog steeds ouders zijn die van mening zijn dat

-         verblijfsco-ouderschap (gelijkmatig verdeelde huisvesting) betekent dat er geen alimentatie dient betaald;

-         dat het kindergeld sowieso aan één ouder toekomt;

-         dat het gebruik van een kindrekening alleen maar zorgt voor discussies;

-         dat een onderhoudsbijdrage betekent dat één ouder alle kosten betaalt.

Ook merken we in onze praktijk dat sommige vaders en moeders zich laten ‘opfokken’ door de achterban, waardoor de gesprekken bemoeilijkt worden. In dit verband brengen we een artikel in herinnering dat handelt over de invloed van de achterban op de gesprekken over een scheidingsregeling.

Nuttige artikels zijn ook deze:

-         Blogartikel over DAVO: https://www.neobemiddeling.be/blog/wat-je-moet-weten-als-je-ex-niet-betaalt-0

-         Blogartikel over het belang van domicilie: https://www.neobemiddeling.be/blog/domicilie-verschillend-van-kinderen-ten-laste-kan-dat

-         Blogartikel over loonbeslag: https://www.neobemiddeling.be/blog/loonbeslag-als-alimentatie-niet-wordt-betaald-kan-dat

Blijf niet met vragen zitten, maar maak nu een afspraak.
Keuze uit 2 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

-         via telefoon 03 535 30 01 of

-         via het contactformulier 

OPNIEUW IS HET ZO: Goed geïnformeerd samen de best mogelijke beslissingen nemen

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Ouderschapsbemiddeling
Tags: 
Kinderen, Alimentatie, Onbetaalde alimentatie, Onderhoudsgeld, scheiding, echtscheiding, DAVO, Kindrekening
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen