Op 22 april keurde de kamer van volksvertegenwoordigers de hervorming goed van de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO). DAVO int onderhoudsgeld (bij de wanbetaler) en betaalt voorschotten aan de onderhoudsgerechtigde die niet (meer) het onderhoudsgeld ontvangt van de onderhoudsplichtige. Het rijverbod voor wanbetalers van alimentatiegeld is bij deze ook van kracht.

Door de hervorming kunnen ook meer mensen een voorschot vragen aan DAVO. Het plafond waaronder men beroep kan doen op een voorschot is opgetrokken van 1.373 euro naar 1.800 euro. Elk kind ten laste vermeerdert het bedrag met 65 euro en nu ook 130 euro per kind met een handicap.

Hoofddoel van de hervorming is om de dienst meer armslag te geven. Zo moet de invordering efficiënter gebeuren door het uitoefenen van druk op de onderhoudsplichtige.

Specifiek aan de hervorming is echter dat een rechter voortaan een rijverbod kan opleggen aan wie verzuimt onderhoudsbijdragen te betalen. Daar was in het parlement heel wat onenigheid over. Vooral het nut en de efficiëntie van zo'n maatregel werden in vraag gesteld. Maar opzet blijft om door het intrekken van het rijbewijs de armoede bij alleenstaande ouders te verminderen. Bovendien bestaat zo'n wet al succesvol in het Verenigd Koninkrijk.

Hoe DAVO werkt, wat je moet doen om via DAVO het toegewezen onderhoudsgeld te ontvangen, is te lezen in één van mijn eerdere blogartikels.

Echtscheiding
Tags: 
Onbetaalde alimentatie, DAVO
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen